NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA E-MAILEM - DOSTĘPNE RABATY ILOŚCIOWE

Ogólne zasady i warunki

1) ZAKRES

Poniższe OWU mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, to niniejszym sprzeciwia się ich ważności; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

2. STRONY UMOWY, ZAWARCIE UMOWY, MOŻLIWOŚCI KOREKTY

Umowa kupna zawierana jest z Rixa Cloud Sp. z o.o.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog internetowy. Mogą Państwo początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamawiania pomocy korekcyjnych. Klikając na przycisk zamów, składacie Państwo wiążącą ofertę na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie wysłane drogą elektroniczną niezwłocznie po wysłaniu zamówienia.

W ciągu dwóch dni przyjmiemy Państwa ofertę poprzez

* wystawiamy oświadczenie o akceptacji w osobnej wiadomości e-mail lub
* mamy dostarczony towar lub
* jeśli dotyczy, transakcja płatnicza jest realizowana przez naszego usługodawcę lub wybranego dostawcę usług płatniczych. Czas realizacji transakcji płatniczej zależy od danej wybranej metody płatności (patrz pod "Płatność").

Odpowiednia dla Ciebie alternatywa zależy od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

3. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

Język(i) dostępny(e) przy zawieraniu umowy: Holenderski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWU w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

4. WARUNKI DOSTAWY

Dostarczamy bez kosztów wysyłki.

Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.

5) PŁATNOŚĆ

W naszym sklepie powszechnie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
W procesie zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, udzielasz nam pełnomocnictwa do polecenia zapłaty SEPA. O dacie obciążenia rachunku poinformujemy Cię z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego banku (tzw. prenotyfikacja). Dniem roboczym banku jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, świąt państwowych oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. Obciążenie konta nastąpi przed wysyłką towaru.

Natychmiast przez Klarnę
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, należy posiadać konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatności. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

Google Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), należy być zarejestrowanym w Google, aktywować funkcję Google Pay, legitymować się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza jest realizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), należy korzystać z przeglądarki "Safari", być zarejestrowanym w Apple, mieć aktywowaną funkcję Apple Pay, legitymować się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza jest realizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

giropay / paydirekt
We współpracy z dostawcą usług płatniczych paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" lub "paydirekt") oferujemy metody płatności giropay i paydirekt.

giropay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem giropay, należy posiadać konto bankowe aktywowane do bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatności. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

paydirekt
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem paydirekt, należy posiadać konto bankowe aktywowane do bankowości internetowej, być zarejestrowanym w paydirekt, legitymować się danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję zapłaty. Transakcja płatnicza jest realizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

Amazon Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), należy zarejestrować się w Amazon, legitymować się danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia bankowego od złożenia zamówienia. Dniem bankowym jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, krajowych świąt państwowych oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. Dalsze informacje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja ("Klarna") oferujemy Państwu następujące opcje płatności. Płatność za pośrednictwem Klarna jest dostępna tylko dla konsumentów. O ile poniżej nie ustalono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnego sprawdzenia adresu i kredytu i jest dokonywana bezpośrednio na rzecz Klarna. Dalsze informacje znajdą Państwo przy danej opcji płatności oraz w procesie zamówienia.

Zakup na konto za pośrednictwem Klarna
Kwota faktury jest płatna 14 dni po wysłaniu towaru i otrzymaniu faktury.

Karta kredytowa Klarna
W procesie zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona przez Klarna natychmiast po złożeniu zamówienia. Nie odbywa się sprawdzanie adresu i zdolności kredytowej.

Zakup na raty za pośrednictwem Klarna
Możesz zapłacić kwotę faktury w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całej kwoty. Wysokość minimalnej raty wynosi 6,95 euro.

Polecenie zapłaty Klarna
Udzielasz Klarnie pełnomocnictwa do polecenia zapłaty SEPA. Klarna poinformuje Cię o terminie obciążenia rachunku (tzw. prenotyfikacja). Obciążenie konta nastąpi po wysłaniu towaru.

6. PRAWO DO ODWOŁANIA

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, opisane w polityce odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom nie przysługuje dobrowolne prawo odstąpienia od umowy.

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.
W przypadku przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo: Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających z trwających stosunków handlowych. Mogą Państwo odsprzedać towar zastrzeżony w ramach zwykłej działalności gospodarczej; cedują Państwo na nas z góry wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nowym przedmiotem - w wysokości kwoty faktury, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostajecie Państwo upoważnieni do ściągania należności, ale możemy również sami ściągać należności, o ile nie wywiążecie się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych. Na Państwa żądanie zwolnimy przysługujące nam zabezpieczenia, o ile możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekroczy wartość otwartych wierzytelności o więcej niż 10 %.

8. USZKODZENIA TRANSPORTOWE

Konsumentów obowiązuje następująca zasada: Jeżeli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, należy jak najszybciej złożyć reklamację w firmie dostawczej i niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich roszczeń prawnych i ich dochodzenia, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi. Pomagają one jednak w tym, abyśmy mogli dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportu.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązuje zasada: Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na Państwa z chwilą wydania przez nas rzeczy spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki.

9. GWARANCJA I PORĘCZENIE

9.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

O ile poniżej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady.

Następujące ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń opartych na szkodach wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby działające w zastępstwie

* w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia
* w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również w przypadku zamiaru popełnienia oszustwa
* w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie powoływać się (obowiązki kardynalne).
* w ramach przyrzeczenia gwarancji, w przypadku gdy zostało to uzgodnione, lub
* w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Ograniczenia w stosunku do przedsiębiorców

W przypadku przedsiębiorców za porozumienie w sprawie jakości towaru uznaje się wyłącznie informacje własne oraz opisy produktów producenta zawarte w umowie; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe. Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wytworzonych rzeczy wynosi rok od przejścia ryzyka.

Ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

Regulacje wobec kupców

Wśród kupców obowiązuje obowiązek kontroli i zgłaszania wad uregulowany w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). Jeśli nie dokonają Państwo uregulowanego w nim powiadomienia, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w której podstępnie ukryliśmy wadę.

9.2 GWARANCJE I OBSŁUGA KLIENTA

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

10) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku roszczeń wynikających ze szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby działające w naszym imieniu, zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń

* w przypadku uszkodzenia życia, kończyny lub zdrowia,
* w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,
* w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych, w zakresie, w jakim zostały uzgodnione, lub
* w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w zastępstwie, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać w sposób typowy.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nie mamy obowiązku ani chęci uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

12. PRZEPISY KOŃCOWE

Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Ogólne warunki handlowe stworzone za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Wybierz swoją walutę
EUREuro
pl_PLPolish