ONMIDDELLIJKE VERZENDING PER E-MAIL - KWANTUMKORTINGEN BESCHIKBAAR

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende AV zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Tegenover ondernemers geldt het volgende: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij maken alleen deel uit van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. CONTRACTSLUITENDE PARTIJEN, SLUITING VAN HET CONTRACT, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

De koopovereenkomst wordt gesloten met Rixa Cloud Ltd.

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Door op de bestelknop te klikken, doet u een bindend aanbod voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Wij zullen uw aanbod binnen twee dagen accepteren door

* geven wij een verklaring van aanvaarding in een afzonderlijke e-mail of
* we hebben de goederen geleverd of
* indien van toepassing, wordt de betalingstransactie uitgevoerd door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Het tijdstip van uitvoering van de betalingstransactie hangt af van de respectieve gekozen betalingsmethode (zie onder "Betaling").

Welk alternatief voor u van toepassing is, hangt af van welke van de opgesomde gebeurtenissen zich het eerst voordoet.

3. CONTRACT TAAL, CONTRACT TEKST OPSLAG

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van de overeenkomst niet langer toegankelijk via het internet.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Wij leveren vrij van verzendkosten.

Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. BETALING

De volgende betaalwijzen zijn algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

SEPA Automatische Incasso
Door het plaatsen van een bestelling, verleent u ons een SEPA-domiciliëringsmandaat. Wij zullen u ten minste één bankwerkdag van tevoren op de hoogte brengen van de datum waarop de rekening wordt gedebiteerd (zogenaamde prenotificatie). Een bankwerkdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en de 24e en 31e december van elk jaar. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Onmiddellijk door Klarna
Voor de betaling van het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" of "paydirekt") bieden wij de betaalmethoden giropay en paydirekt aan.

giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor online bankieren, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

paydirekt
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, dient u te beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor internetbankieren, geregistreerd te zijn bij paydirekt, zich te legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht te bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Amazon Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), moet u bij Amazon geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie bevestigen. De betalingstransactie zal worden uitgevoerd binnen één bankwerkdag nadat de bestelling is geplaatst. Een bankwerkdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders is bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en geschiedt de betaling rechtstreeks aan Klarna. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in de bestelprocedure.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Klarna kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna gedebiteerd. Er vindt geen adres- en kredietwaardigheidscontrole plaats.

Aankoop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag. Het bedrag van de minimumtermijn is 6,95 euro.

Klarna automatische incasso
U verleent Klarna een SEPA-machtiging voor automatische incasso. Klarna zal u informeren over de datum van de afschrijving van de rekening (zgn. prenotificatie). De rekening zal worden gedebiteerd na de verzending van de goederen.

6. RECHT VAN HERROEPING

Consumenten hebben recht op het wettelijke recht van annulering zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan - onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Wij zullen de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrijgeven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10 % overschrijdt.

8. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

9. GARANTIE EN WAARBORGEN

9.1 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen gelden niet voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid
* in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet
* in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).
* onder belofte van garantie, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Beperkingen ten aanzien van ondernemers

Voor ondernemers gelden uitsluitend onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445a BGB blijven onaangetast.

Voorschriften ten aanzien van handelaren

Voor handelaren geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u nalaat de daarin geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet kon worden vastgesteld. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9.2 GARANTIES EN KLANTENSERVICE

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk

* in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
* in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim,
* in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12. SLOTBEPALINGEN

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Algemene voorwaarden gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Selecteer uw valuta
EUREuro
nl_NLDutch