ØJEBLIKKELIG FORSENDELSE VIA E-MAIL - MÆNGDERABATTER TILGÆNGELIGE

Generelle vilkår og betingelser

1. OMRÅDE

Følgende generelle forretningsbetingelser gælder for alle ordrer, der afgives via vores online shop af forbrugere og iværksættere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

Over for iværksættere gælder følgende: Hvis iværksætteren anvender modstridende eller supplerende generelle betingelser, gøres der hermed indsigelse mod deres gyldighed; de bliver kun en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret dem.

2. KONTRAHERENDE PARTER, INDGÅELSE AF KONTRAKTEN, MULIGHEDER FOR KORREKTION

Købskontrakten er indgået med Rixa Cloud Ltd.

Præsentationen af produkterne i webshoppen er ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende online-katalog. Du kan i første omgang lægge vores produkter uforpligtende i indkøbskurven og til enhver tid korrigere dine angivelser, inden du sender din bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du et bindende tilbud på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven. Du får en bekræftelse på modtagelsen af din bestilling via e-mail umiddelbart efter, at du har sendt din bestilling.

Vi accepterer dit tilbud inden for to dage ved at

* vi udsteder en erklæring om accept i en separat e-mail eller
* vi får varerne leveret eller
* hvis det er relevant, udføres betalingstransaktionen af vores tjenesteudbyder eller den valgte betalingstjenesteudbyder. Tidspunktet for gennemførelsen af betalingstransaktionen afhænger af den valgte betalingsmetode (se under "Betaling").

Det relevante alternativ for dig afhænger af, hvilken af de anførte begivenheder der indtræffer først.

3. KONTRAKTSPROG, LAGRING AF KONTRAKTTEKST

Sprog, der kan anvendes ved indgåelse af kontrakten: tysk, engelsk, fransk, nederlandsk, spansk, italiensk, engelsk, fransk, nederlandsk og spansk

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores generelle forretningsbetingelser i tekstform. Af sikkerhedshensyn er kontraktens tekst ikke længere tilgængelig via internettet.

4. LEVERINGSBETINGELSER

Vi leverer uden forsendelsesomkostninger.

Vi leverer kun via postordre. Det er desværre ikke muligt at afhente varerne selv.

Vi leverer ikke til pakkerier.

5. BETALING

Følgende betalingsmetoder er generelt tilgængelige i vores butik:

Kreditkort
Du indtaster dine kreditkortoplysninger i bestillingsprocessen. Dit kort vil blive trukket umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling.

SEPA Direct Debit
Ved at afgive en bestilling giver du os et SEPA-mandat til direkte debitering. Vi informerer dig om datoen for debitering af kontoen mindst én bankdag i forvejen (såkaldt forhåndsbesked). En bankdag er enhver arbejdsdag med undtagelse af lørdage, nationale helligdage og den 24. og 31. december hvert år. Kontoen vil blive debiteret, før varerne afsendes.

Umiddelbart af Klarna
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, skal du have en bankkonto, der er aktiveret til netbank, identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Google Pay
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), skal du være registreret hos Google, have aktiveret Google Pay-funktionen, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Apple Pay
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Apple Inc. one Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") skal du bruge browseren "Safari", være registreret hos Apple, have aktiveret Apple Pay-funktionen, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

giropay / paydirekt
I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M. ("giropay" eller "paydirekt") tilbyder vi betalingsmetoderne giropay og paydirekt.

giropay
For at kunne betale fakturabeløbet via giropay skal du have en bankkonto, der er aktiveret til netbank, identificere dig og bekræfte betalingsinstruktionen. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

paydirekt
For at kunne betale fakturabeløbet via paydirekt skal du have en bankkonto, der er aktiveret til netbank, være registreret hos paydirekt, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Amazon Pay
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") skal du være registreret hos Amazon, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingstransaktionen gennemføres inden for en bankdag efter, at ordren er afgivet. En bankdag er enhver arbejdsdag undtagen lørdage, nationale helligdage og den 24. og 31. december hvert år. Du vil modtage yderligere oplysninger i forbindelse med bestillingsprocessen.

Klarna
I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna") tilbyder vi dig følgende betalingsmuligheder. Betaling via Klarna er kun tilgængelig for forbrugere. Medmindre andet er angivet nedenfor, kræver betaling via Klarna en vellykket adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til Klarna. Yderligere oplysninger findes i forbindelse med den respektive betalingsmulighed og i ordreprocessen.

Køb på konto via Klarna
Fakturabeløbet forfalder 14 dage efter afsendelse af varerne og modtagelse af fakturaen.

Klarna-kreditkort
Du indtaster dine kreditkortoplysninger i bestillingsprocessen. Dit kort vil blive opkrævet af Klarna umiddelbart efter bestillingen. Der foretages ikke en adresse- og kreditværdighedskontrol.

Delbetalingskøb via Klarna
Du kan betale fakturabeløbet i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb. Minimumsbetalingen er på 6,95 euro.

Klarna direkte debitering
Du giver Klarna et SEPA-direkteindbetalingsmandat. Klarna informerer dig om datoen for debitering af kontoen (såkaldt forhåndsbesked). Kontoen vil blive debiteret, når varerne er blevet afsendt.

6. RET TIL TILBAGEKALDELSE

Forbrugerne har ret til den lovbestemte fortrydelsesret som beskrevet i afbestillingsreglerne. Iværksættere har ikke en frivillig fortrydelsesret.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.
For iværksættere gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der er opstået i forbindelse med en igangværende forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud afviklet. Du må videresælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i forbindelse med den almindelige forretningsgang; du overdrager på forhånd alle krav, der opstår i forbindelse med videresalget - uanset om de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, kombineres eller blandes med en ny vare - til os i et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. Du er fortsat bemyndiget til at inddrive fordringerne, men vi kan også selv inddrive fordringer, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser. Vi frigiver de sikkerheder, som vi har ret til, på din anmodning i det omfang, hvor den realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger værdien af de udestående fordringer med mere end 10 %.

8. TRANSPORTSKADER

For forbrugere gælder følgende: Hvis varerne leveres med tydelige transportskader, skal du hurtigst muligt reklamere over sådanne mangler over for leveringsfirmaet og straks kontakte os. Hvis du undlader at indgive en klage eller kontakte os, har det ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. De hjælper os imidlertid med at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

For iværksættere gælder følgende: Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

9. GARANTI OG GARANTIER

9.1 ANSVAR FOR FEJL OG MANGLER

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder den lovbestemte lov om ansvar for mangler.

Følgende begrænsninger og forkortelse af tidsfrister gælder ikke for krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere

* i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred
* i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svigagtig forsæt
* i tilfælde af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser).
* i henhold til et løfte om sikkerhedsstillelse, hvis det er aftalt, eller
* for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.

Restriktioner over for iværksættere

For iværksættere er det kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelser i kontrakten, der betragtes som en aftale om varens kvalitet; vi påtager os ikke noget ansvar for producentens offentlige udtalelser eller andre reklameudtalelser. For iværksættere er forældelsesfristen for krav på grund af mangler ved nyfremstillede varer et år fra risikoens overgang.

De lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 445a i BGB forbliver uændrede.

Forordninger over for erhvervsdrivende

Blandt købmænd gælder den pligt til at undersøge og anmelde mangler, der er reguleret i § 377 HGB (tysk handelslov). Hvis du undlader at foretage den heri fastsatte anmeldelse, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke kunne konstateres under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en defekt.

9.2 GARANTIER OG KUNDESERVICE

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres præcise betingelser findes sammen med produktet og på særlige informationssider i webshoppen.

10. ANSVAR

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ubegrænset ansvarlige

* i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred,
* i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse af pligten,
* i tilfælde af garantitilsagn, i det omfang det er aftalt, eller
* for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.

I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes.
I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

11. BILÆGGELSE AF TVISTER

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov med undtagelse af FN's konvention om internationale købsaftaler om varer.

Vilkår og betingelser er udarbejdet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] juridiske teksteditor i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Vælg din valuta
EUREuro
da_DKDanish