НЕЗАБАВНО ИЗПРАЩАНЕ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА - НАЛИЧНИ ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА

Общи правила и условия

1. ОБХВАТ

Следните ОУ се прилагат за всички поръчки, направени чрез нашия онлайн магазин от потребители и предприемачи.

Потребител е всяко физическо лице, което влиза в правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна. Предприемач е физическо или юридическо лице или съдружие с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

По отношение на предприемачите се прилага следното: Ако предприемачът използва противоречащи или допълнителни общи условия, тяхната валидност се оспорва; те стават част от договора, само ако ние изрично сме се съгласили с тях.

2. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРЕКЦИЯ

Договорът за покупко-продажба се сключва с Rixa Cloud Ltd.

Представянето на продуктите в онлайн магазина не представлява правно обвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. Първоначално можете да поставите нашите продукти в кошницата за пазаруване без задължение и да коригирате вписванията си по всяко време, преди да изпратите обвързващата си поръчка, като използвате предоставените за тази цел помощни средства за корекция, обяснени в процеса на поръчка. С натискането на бутона за поръчка вие правите обвързваща оферта за стоките, съдържащи се в кошницата за пазаруване. Потвърждението за получаване на вашата поръчка ще бъде изпратено по електронна поща веднага след изпращането на поръчката.

Ще приемем офертата ви в рамките на два дни, като

* издаваме декларация за приемане в отделен имейл или
* стоките са доставени или
* ако е приложимо, платежната транзакция се изпълнява от нашия доставчик на услуги или от избрания доставчик на платежни услуги. Времето за изпълнение на платежната операция зависи от съответния избран начин на плащане (вж. раздел "Плащане").

Съответната алтернатива за вас зависи от това кое от изброените събития настъпва първо.

3. ЕЗИК НА ДОГОВОРА, СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕКСТА НА ДОГОВОРА

Езици, на които може да се сключи договорът: немски, английски, френски, нидерландски, испански, италиански

Запазваме текста на договора и ви изпращаме данните за поръчката и нашите ОУ в текстова форма. От съображения за сигурност текстът на договора вече не е достъпен в интернет.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Ние доставяме без разходи за доставка.

Доставяме само чрез поръчка по пощата. За съжаление не е възможно да вземете стоките сами.

Не доставяме до станции за опаковане.

5. ПЛАЩАНЕ

В нашия магазин обикновено се предлагат следните начини на плащане:

Кредитна карта
Въвеждате данните на кредитната си карта в процеса на поръчка. Картата ви ще бъде таксувана веднага след като направите поръчката си.

Директен дебит SEPA
С подаването на поръчка ни предоставяте мандат за директен дебит в рамките на SEPA. Ще ви информираме за датата на дебитиране на сметката поне един банков работен ден предварително (т.нар. предварително уведомление). Работен ден на банката е всеки работен ден с изключение на събота, националните официални празници и 24 и 31 декември всяка година. Сметката ще бъде дебитирана преди изпращането на стоките.

Незабавно от Klarna
За да платите сумата по фактурата чрез доставчика на платежни услуги Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен, трябва да имате банкова сметка, активирана за онлайн банкиране, да се идентифицирате по съответния начин и да потвърдите указанието за плащане. Сметката ви ще бъде дебитирана веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителни инструкции в процеса на поръчката.

Google Pay
За да платите сумата по фактурата чрез доставчика на платежни услуги Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"), трябва да сте регистрирани в Google, да сте активирали функцията Google Pay, да се легитимирате с данните си за достъп и да потвърдите инструкциите за плащане. Платежната транзакция се извършва веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителни инструкции в процеса на поръчката.

Apple Pay
За да платите сумата по фактурата чрез доставчика на платежни услуги Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), трябва да използвате браузъра "Safari", да сте регистрирани в Apple, да сте активирали функцията Apple Pay, да се легитимирате с данните си за достъп и да потвърдите инструкциите за плащане. Платежната транзакция се извършва веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителни инструкции в процеса на поръчката.

giropay / paydirekt
В сътрудничество с доставчика на платежни услуги paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" или "paydirekt") предлагаме методите за плащане giropay и paydirekt.

giropay
За да платите сумата по фактурата чрез giropay, трябва да имате банкова сметка, активирана за онлайн банкиране, да се идентифицирате по съответния начин и да потвърдите инструкциите за плащане. Сметката ви ще бъде дебитирана веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителни инструкции в процеса на поръчката.

paydirekt
За да можете да платите сумата по фактурата чрез paydirekt, трябва да имате банкова сметка, активирана за онлайн банкиране, да сте регистрирани в paydirekt, да се легитимирате с данните си за достъп и да потвърдите указанието за плащане. Платежната транзакция се извършва веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителни инструкции в процеса на поръчката.

Amazon Pay
За да платите сумата по фактурата чрез доставчика на платежни услуги Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), трябва да се регистрирате в Amazon, да се легитимирате с данните си за достъп и да потвърдите инструкциите за плащане. Платежната транзакция ще бъде извършена в рамките на един работен ден след подаването на поръчката. Банков ден е всеки работен ден с изключение на събота, националните официални празници и 24 и 31 декември всяка година. Ще получите допълнителна информация в процеса на поръчка.

Klarna
В сътрудничество с доставчика на платежни услуги Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция ("Klarna") ви предлагаме следните възможности за плащане. Плащането чрез Klarna е достъпно само за потребители. Освен ако по-долу не е посочено друго, плащането чрез Klarna изисква успешна проверка на адреса и кредита и се извършва директно на Klarna. Допълнителна информация ще намерите в съответната опция за плащане и в процеса на поръчка.

Покупка по сметка чрез Klarna
Сумата по фактурата е дължима 14 дни след изпращането на стоките и получаването на фактурата.

Кредитна карта Klarna
Въвеждате данните на кредитната си карта в процеса на поръчка. Картата ви ще бъде таксувана от Klarna веднага след подаване на поръчката. Не се извършва проверка на адреса и кредитоспособността.

Покупка на вноски чрез Klarna
Можете да платите сумата по фактурата на месечни вноски в размер на поне 1/24 от общата сума. Размерът на минималната вноска е 6,95 евро.

Директен дебит на Klarna
Предоставяте на Klarna мандат за SEPA директен дебит. Klarna ще ви информира за датата на дебитиране на сметката (т.нар. предварително уведомление). Сметката ще бъде дебитирана след изпращането на стоките.

6. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Потребителите имат право на законоустановеното право на анулиране, както е описано в политиката за анулиране. На предприемачите не се предоставя право на доброволно оттегляне.

7. ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Стоките остават наша собственост до извършване на пълното плащане.
За предприемачите се прилага и следното: Запазваме си правото на собственост върху стоките до пълното уреждане на всички претенции, произтичащи от текущи бизнес отношения. Можете да препродадете стоките със запазено право на собственост в рамките на обичайната си търговска дейност; предварително ни преотстъпвате всички вземания, произтичащи от тази препродажба - независимо от комбинацията или смесването на стоките със запазено право на собственост с нова стока - в размер на сумата по фактурата, а ние приемаме това преотстъпване. Вие оставате упълномощен да събирате вземанията, но ние също можем да събираме вземания сами, ако не изпълнявате задълженията си за плащане. Ние освобождаваме ценните книжа, на които имаме право, по ваше искане, доколкото реализируемата стойност на ценните книжа надвишава стойността на откритите вземания с повече от 10 %.

8. ТРАНСПОРТНИ ПОВРЕДИ

За потребителите важи следното: Ако стоките са доставени с очевидни транспортни повреди, моля, подайте жалба за тези дефекти до фирмата за доставка възможно най-скоро и се свържете с нас незабавно. Ако не подадете жалба или не се свържете с нас, това няма последици за вашите правни претенции и тяхното изпълнение, по-специално за вашите гаранционни права. Те обаче ни помагат да предявим собствени претенции към превозвача или транспортната застраховка.

За предприемачите важи следното: Рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството преминава върху вас веднага след като предадем стоката на спедитора, превозвача или на лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза.

9. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИИ

9.1 ПРАВО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТ

Освен ако изрично не е уговорено друго по-долу, се прилага законовото законодателство относно отговорността за дефекти.

Следните ограничения и съкращаване на сроковете не се прилагат за искове, основани на вреди, причинени от нас, нашите законни представители или пълномощници

* в случай на нараняване на живота, крайниците или здравето
* в случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията, както и при намерение за измама
* в случай на неизпълнение на съществени договорни задължения, чието изпълнение е предпоставка за надлежното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор може редовно да разчита (кардинални задължения).
* под обещание за гаранция, когато е договорено, или
* доколкото се отваря приложното поле на Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти.

Ограничения по отношение на предприемачите

За предприемачите само нашите собствени спецификации и описанията на продуктите на производителя, включени в договора, се считат за споразумение относно качеството на стоките; ние не поемаме никаква отговорност за публичните изявления на производителя или други рекламни изявления. За предприемачите давностният срок за искове за дефекти на новопроизведени стоки е една година от прехвърлянето на риска.

Законоустановените давностни срокове за правото на регресен иск съгласно § 445а BGB остават незасегнати.

Нормативна уредба по отношение на търговците

Сред търговците се прилага задължението за проверка и уведомяване за дефекти, регламентирано в § 377 от HGB (Германски търговски кодекс). Ако не извършите предвиденото в него уведомление, стоките се считат за одобрени, освен ако дефектът не е бил разпознаваем по време на проверката. Това не важи, ако сме укрили дефект с измама.

9.2 ГАРАНЦИИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Информация за всички допълнителни гаранции, които могат да се прилагат, и техните точни условия можете да намерите в продукта и на страниците със специална информация в онлайн магазина.

10. ОТГОВОРНОСТ

За искове, основаващи се на вреди, причинени от нас, нашите законни представители или пълномощници, ние винаги носим отговорност без ограничение.

* в случай на нараняване на живота, крайниците или здравето,
* в случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията,
* в случай на обещания за поръчителство, доколкото е договорено, или
* доколкото се отваря приложното поле на Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти.

В случай на неизпълнение на съществени договорни задължения, чието изпълнение е предпоставка за правилното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор може редовно да разчита (кардинални задължения), поради лека небрежност от наша страна, от страна на нашите законни представители или пълномощници, размерът на отговорността се ограничава до вредите, които са били предвидими към момента на сключване на договора и чието настъпване е трябвало да се очаква.
В противен случай исковете за обезщетение се изключват.

11. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (OS), която можете да намерите тук [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ако сте предприемач, се прилага германското право, като се изключва Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

ОУ са създадени с редактора на правни текстове Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] в сътрудничество с FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Изберете вашата валута
bg_BGBulgarian